Opdateret: 01. april 2020

Abonnementsvilkår for bruk av Ibistic Services for 24SevenOffice

Avtalen inngås med 24SevenOffice med Ibistic Technologies AS som underleverandør. 24SevenOffice vil fakturere for tjenesten som en del av den ordinære faktureringsrutinen deres

Inngåelsestidspunkt

Abonnementet (heretter kalt ”Avtalen”) mellom Ibistic Technologies AS (heretter kalt ”Ibistic”) og Kunden inngås ved underskrift på abonnementsformularet, , for bestilling via web ved å markere at abonnementsvilkårene er akseptert. Regnskapskontorer eller annen tredjepart kan på Kundens vegne inngå en Avtale, men har plikt til å informere Kunden om disse vilkårene.

§1.   Varighet
Avtalen trår i kraft ved mottak av tilgang til løsningen med nødvendig dokumentasjon for å ta den i bruk og løper deretter med 1 måneds oppsigelse.

Det gjelder standard angrefrist på 14 dager. I tillegg til det gjelder en ytterligere 14 dagers angrefrist mot betaling av en måneds fastavgift for bestilte elementer.

§2.   Omfang og bruksrett

Avtalen gir bruksrett til Ibistic Services med de valgte moduler. Bruksretten til Ibistic Services gjelder kun for den juridiske enheten som har bestilt abonnementet. Ved misbruk kan abonnementet sies opp uten varsel.

§3.   Opphør

Avtalen kan sies opp enten pr. brev til Ibistic Technologies AS, Dronningens gate 13, 0152 OSLO eller pr. e-post til support@ibistic.com. Hvis Kunden misbruker Ibistic Services, kan Ibistic si opp Avtalen uten varsel.

§4.   Fakturering og betalingsbetingelser

Abonnementet faktureres månedlig på forskudd basert på avtalt årsvolum. Om estimert volum overskrides, endres den måndlige betaling til neste nivå fremadrettet.

Betalingsbetingelsene er 15 dager netto fra fakturadato.

Ibistic har rett til å fakturere kvartalsvis dersom omsetnings­volumet er slik at dette er tjenlig.

§5.   Kundens data

Kunden eier og kan fritt disponere over data i Ibistic Services. Opphører Avtalen, kan Kunden fortsette med arkivtilgang til dataene i den perioden loven krever oppbevaring av dataene. Alternativt kan kunden kjøpe et uttrekk av dataene for NOK 5 000. Om Kunden bestiller slikt uttrekk, vil dataene lagres på egen kopi tidligst 90 dager etter Avtalens opphør, og vil da være klar til overføring via FTP.

§6.   Drift av Ibistic Services

Ibistic drifter løsningen på server hos underleverandør etter eget valg for å opprettholde høy servicegrad for tilgjengelighet (> 99 %) og sikkerhet for data, samt god driftsøkonomi.

§7.   Endringer og vedlikehold

Ibistic Technologies, som er leverandør av tjenesten, forbeholder seg retten til å foreta løpende oppdateringer og forbedringer i Ibistic Services. I den forbindelse kan det være nødvendig å ta ned tilgangen til systemet. Dette vil i tilfelle bli varslet minimum 8 dager før, og avbrytelsene vil fortrinnsvis finne sted utenom normal arbeidstid, som er mellom 08_00 og 16:00 CET.

§8.   Prisendringer

Ibistic skal varsle eventuelle prisøkninger minst 3 måneder i forveien. Prisøkninger tilsvarende økningen i relevante tjenesteindekser hos Statistisk sentralbyrå varsles ikke.

§9.   Rettigheter

Ibistic Services er opphavsrettslig beskyttet og tilhører fullt og helt Ibistics danske morselskap, Ibistic International A/S. I det omfang videreutvikling eller tilpasning av Ibistic Services skjer i samarbeid med kunden eller på bakgrunn av idéer, opplegg, inspirasjon, forslag eller tilsvarende fra kunden, skal alle immaterielle rettigheter som fremkommer ved en sådan videreutvikling eller tilpasning være Ibistics eien­dom, og kunden er ikke berettiget til noen form for vederlag eller kompensasjon for dette. Avtalen må ikke overdras til tredjepart uten den annen parts forutgående skriftlige samtykke. Ibistic har dog rett til uten kundens samtykke å overdra rettigheter og forpliktelser som følger av denne Avtalen til et selskap som kontrolleres av Ibistic International A/S eller til en tredjepart som forretningsdriften overføres til.

§10. Erstatningsansvar

Ibistics ansvar overfor kunden ved et eventuelt krav om erstat­ning i henhold til denne Avtalen skal i sin helhet ikke overstige NOK 5 000. Ibistic er ikke ansvarlig for driftstap, følgeskader, feilaktig data­fangst eller andre indirekte tap.

§11. Konfidensialitet

Informasjon om kunden og dennes forhold som Ibistic får kjennskap til på bakgrunn av Avtalen, blir behandlet fortrolig og bringes ikke videre til tredjemann uten forutgående skriftlig samtykke fra kunden, med mindre Ibistic av en rettslig instans blir pålagt å utlevere informasjonen.

§12. Fullmakt

Kunden gir Ibistic fullmakt til å innhente og motta e-fakturaer på Kundens vegne.

Ibistic har fullmakt til å endre underleverandør av tjenester til Ibistic og Ibistics Kunder, så sant disse tjenestene inngår i Avtalen. Det fremgår av Abonnementsformularet hvilke tjenester som inngår i Avtalen.

Kunden gir Ibistic fullmakt til melde inn til norske myndigheter hvilke typer regnskapsbilag Kunden lagrer hos Ibistic i utlandet i hht. bokføringsloven.

§13. Tvister

Enhver tvist med utspring i denne avtalen skal i første instans bringes inn for Oslo Tingrett.