Opdateret: 01. april 2020

Abonnementsvilkår

Ibistic for e-conomic

Indgåelsestidspunkt

Abonnementet (herefter kaldet ”Aftalen”) mellem Ibistic Technologies Denmark A/S (herefter kaldt ”Ibistic”) og Kunden indgås ved underskrift på abonnementsformularen. Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer eller anden tredje part kan på kundens vegne indgå en Aftale, men har pligt til at informere kunden om vilkårene.

 

§1. Varighed

Aftalen træder i kraft ved bestilling og tegnes for 3 måneder ad gangen. Efter bestillingen er der en gratis fortrydelsesret på 14 dage. Opsiges Aftalen ikke, betragtes den som forlænget med yderligere et kvartal.

§2. Omfang og anvendelse

Aftalen giver brugsret til Ibistic Services med valgte modul(er). Anvendelse af Ibistic Services gælder kun for den juridiske enhed, der har bestilt abonnementet. Ved misbrug kan abonnementet opsiges uden varsel.

§3. Ophør

 Aftalen kan opsiges én måned før Aftalens udløb enten pr. brev eller pr. e-mail (info@ibistic.com). Aftalen kan ikke opsiges i en allerede tegnet periode. Misbruger kunden Ibistic Services, kan Ibistic opsige Aftalen uden varsel.

§4. Fakturering og betalingsbetingelser

Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres Kunden kvartalvis forud for abonnementerne og kvartalvis bagud for de variable afgifter. Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Betaler Kunden ikke rettidigt, starter Ibistics rykkerprocedure jf. dansk lovgivning. Såfremt betalingen stadig ikke er modtaget, spærres adgangen til Ibistic Invoice System. Adgangen kan åbnes igen efter modtaget betaling.

§5. Kundens data 

Kunden ejer og kan frit disponere over data i Ibistic Services. Ophører Aftalen kan kunden købe et udtræk af data på en DVD for DKK 1.500. Kundens data slettes tidligst 90 dage efter Aftalens ophør, og Ibistic har ingen pligt til at opbevare data efter dette tidspunkt.

§6. Drift af Ibistic Services

For at sikre det nødvendige drifts- og sikkerhedssetup har Ibistic indgået samarbejde med en underleverandør. Underleverandøren og Ibistic har i den forbindelse implementeret en lang række foranstaltninger for at sikre Ibistics kunder sikkerhed, herunder sikring af fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Ibistic tilstræber en tilgængelighed på over 99 %.

§7. Support

Ibistic forpligter sig til at yde gratis support på Ibistic Services med valgte modul(er), som er bestilt i Abonnementsformularen. Supporten ydes i Ibistics normale arbejdstid i tidsrummet 08:00 – 16:00 (CET).

§8. Ændringer og vedligeholdelse

Ibistic forbeholder sig retten til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Ibistic Services. I den forbindelse kan det blive nødvendigt med en midlertidig afbrydelse af Ibistic Services. Dette vil blive varslet på forhånd, minimum 8 dage forinden, og afbrydelserne vil fortrinsvis ske udenfor normal arbejdstid.

§9. Prisstigninger

Ibistic skal varsle eventuelle prisstigninger med mindst 3 måneder. Prisstigninger pga. nettoprisindekset skal ikke varsles.

§10.Rettigheder 

Ibistic Services er ophavsretligt beskyttet og tilhører fuldt og helt det danske moderselskab Ibistic International A/S. I det omfang at en videreudvikling eller tilpasning af Ibistic Services sker i samarbejde med kunden eller i øvrigt på baggrund af ideer, oplæg, inspiration, forslag eller tilsvarende fra kunden, skal alle immaterielle rettigheder, der fremkommer ved en sådan videreudvikling eller tilpasning anses for udelukkende at tilhøre Ibistic, og kunden er ikke berettiget til nogen form for vederlag eller kompensation som følge deraf. Aftalen må ikke overdrages til tredjepart uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke. Ibistic har dog ret til at overdrage rettighederne og forpligtelsen under Aftalen uden kundens samtykke til et selskab, der kontrolleres af Ibistic International A/S eller til en tredjepart, som forretningsdriften overføres til.

§11.Erstatningsansvar 

Ibistics ansvar over for kunden for et eventuelt krav om erstatning i henhold til denne aftale, kan i sin helhed ikke overstige DKK 5.000. Ibistic er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader, fejlagtig datafangst eller andre indirekte tab.

§12.Fortrolighed

Information om kunden og dennes forhold, som Ibistic bliver bekendt med på baggrund af Aftalen, bliver behandlet fortroligt og må ikke videregives til tredjemand uden forudgående skriftlig samtykke med kunden, med mindre Ibistic bliver pålagt at videregive informationer til en retslig instans.

§13.Tvister

Enhver tvist, der udspringer af Aftalen, skal anlægges ved Byretten i København som første instans.